• New Brunswick là tỉnh bang song ngữ với khoảng 60% dân số nói tiếng Anh và 32% nói tiếng Pháp.
• Phát triển các ngành kinh tế: ng ư nghiệp, lâm nghiệp và các dịch vụ (y tế, giáo dục, tài chính…)
• Có 1 số tr ư ờng đại học danh tiếng: University of New Brunswick, Saint Thomas University

• Quebec là tỉnh bang sử dụng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính, đ ư ợc đánh giá là n ơ i an toàn nhất của Canada.
• Mức sinh hoạt phí thấp và giá nhà ở thấp so với các vùng khác
• Có 1 số tr ư ờng đại học danh tiếng : McGill và Montreal

• Saskatchewan là tỉnh bang thuộc miền tây Canada. Vùng đất trồng lúa mì và khai thác khoảng sản
• Mức sinh hoạt phí rất thấp và giá nhà ở top thấp so với các vùng khác

PEI là tỉnh bang nhỏ nhất ở bờ Đông , phát triển nóng nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy sản và du lịch
Tỉnh bang đang đẩy mạnh chính sách thu hút các công ty trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật, công nghệ thông tin về đầu tư.